ของหอจดหมายเหตุ
ตัวอักษร 3

C-U

ZVI

DHZ

WKZ

EQB

JPP

DXU

ZGN

ZLB

HQE

GZK

FZE

A2B

A2A

HHX

GMQ

CM2

O2C

QYB

2U2

CD4

FJU

143

VUV

IDJ

R-M

M2C

GH3

BKV

Q4H

JFT

DM1

QM2

QM1

SM6

D.S

LI2

DKU

DKL

L-R

JRG

NO3

MUU

ZgK

FHY

J-M

LZK

EHG

SEX

DPJ